Публична Оферта

Договір публічної оферти про надання послуг

Згідно з даним Договором одна сторона Продавець зі свого боку, і будь-яка особа, що прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, надалі спільно іменовані - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (надалі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Послуг, які розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://showshow.com.ua/
Продавці, що мають намір здійснювати продаж Послуг за допомогою Веб-сайту https://showshow.com.ua/ і Покупці у випадку придбання Послуг, які розміщені на відповідних сторінках https://showshow.com.ua/ приймають умови даного Договору про наступне.

1. Визначення та терміни

1.1. В цілях даної Оферти нижче наведені терміни використовуються у наступному значенні:

Оферта –даний публічний договір про надання послуг.

Сайт –Інтернет-сайт https://showshow.com.ua/ .

Послуги – послуги Виконавця з надання Замовникові можливості відвідати Шоу у відповідності з умовами даної Оферти.

Акцепт Оферти – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом оплати Послуг Виконавця.

Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка здійснила Акцепт даної Оферти на Сайті.

Виконавець – ФОП Калюжна О.І, яке надає послуги Замовнику на умовах даної Оферти.

2. Предмет публічної оферти

2.1. У відповідності із умовами даної Публічної Оферти, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, перелічені у пункті 2.2 даної Оферти, а Замовник зобов'язується оплатити Послуги Виконавця.

2.2. Під Послугами розуміється надання Замовникові можливості замовити програму ШОУ-ТВ.

3. Порядок отримання акцепту умов даного договору-оферти

3.1. Акцептом (моментом прийняття оферти) є момент оплати Послуг Виконавця відповідно до виставлених рахунків Виконавця.

3.2. У разі прийняття викладених в даній Оферті умов і акцепту Оферти, фізична або юридична особа стає Замовником.

3.3. Умови даної Оферти можуть бути змінені та / або доповнені Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Продовження використання послуг Виконавця після внесення змін та / або доповнень в дану Оферту означає прийняття і згоду Замовника з такими змінами та / або доповненнями.

3.4. Договір-оферта вважається укладеним з моменту його Акцепту Замовником.4. Вартість і Обсяг надання Послуг та Умови платежів

4.1. Вартість і обсяг надання кожної з послуг визначаються відповідно до рахунків наданих Виконавцем.

4.2. Виконавець може в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту їх оплати Замовником, без будь-яких попереджень та оголошень.

4.3. Загальна вартість замовлених послуг визначається як сума вартостей кожної із замовлених послуг згідно п. 4.1. даної Оферти. Виконавець має право встановлювати на свій розсуд знижки, бонуси і / або пропонувати будь-які заохочувальні програми, умови яких Виконавець публікує на Сайті, або обговорює із Замовником особисто шляхом листування по електронній пошті.

4.4. Оплата Послуг здійснюється як 100% передоплата протягом одразу після виставлення рахунку шляхом безготівкового розрахунку на поточний рахунок Виконавця.

4.5. Всі додаткові витрати, які можуть бути пов'язані з переказом коштів, несе Замовник.

4.6. Валютою даного Договору є українська гривня.

4.7. У разі відмови Замовника від надання послуг за даним Договором після оплати Послуг, Виконавець повертає Замовнику вартість ненаданих Послуг на момент такої відмови.5. Права та обов'язки сторін

5.1. Виконавець зобов'язаний:

5.1.1. Надавати Послуги Замовнику в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

5.1.2. Проінформувати Замовника щодо відповідності наданих ним для розміщення матеріалів технічним умовам, дотримання яких необхідно для розміщення інформації на Сайті, на протязі трьох робочих днів, з моменту їх отримання Виконавцем. У випадку невідповідності наданих Замовником рекламних матеріалів технічним умовам, дотримання яких необхідно для розміщення реклами на Сайті, Виконавець зобов'язаний негайно поінформувати про цей факт Замовника шляхом надання своїх письмових зауважень.

5.1.3. Надати можливість Замовнику ознайомитись з порядком надання Послуг та контролювати процес їх надання.

5.1.4. Забезпечити доступ до Сайту Виконавця (який розташовано за Інтернет – адресою https://showshow.com.ua/), через який Замовник буде їх отримувати.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Отримувати від Замовника оплату за Послуги в порядку та на умовах передбачених цим Договором.

5.2.2. В будь-який момент відмовитися від виконання Договору в порядку та на умовах, зазначених у розділі 11 даної публічної оферти.

5.2.3. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі неподання інформації, неповного або неправильного відображення Замовником інформації, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором до подання Замовником необхідної інформації.

5.3. Замовник зобов'язаний:

5.3.1. Здійснювати оплату замовлених Послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором;

5.3.2. Передавати Виконавцю інформацію, необхідну для надання послуг за цією Офертою;

5.3.3. Негайно інформувати Виконавця про всі обставини, які можуть вплинути на виконання Сторонами своїх зобов'язань.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Замовник має право на повне і своєчасне отримання оплачених ним Послуг відповідно і на умовах даного Договору.

5.4.2. На отримання від Виконавця відомостей про надані Послуги шляхом листування по електронній пошті;6. Санкції і Рекламації

6.1. Замовник має право повернути грошові кошти за ненадані (повністю або частково) Послуги, які він сплатив, якщо Договір розірвано з ініціативи Виконавця.

6.2. Сума повернення при цьому визначається пропорційно обсягу Послуг, що не були надані Замовнику.7. Урегулювання спорів

7.1. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням, розірванням чи визнанням недійсними умов цього договору-оферти, сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії та / або розбіжності, направляє іншій стороні повідомлення із зазначенням переліку даних претензій та / або розбіжностей.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 7 днів, кожна із Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 3 дні до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-Промисловою Палатою України.

8.2. У випадку невиконання або неналежного виконання Замовником зобов'язань стосовно оплати ціни Договору, Виконавець має право вимагати від нього сплати пені у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України за кожен день прострочення оплати.

8.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Замовником будь-якого з своїх зобов'язань передбачених цим Договором або Додатками до нього, Виконавець має право на період такого прострочення призупинити надання Послуг.

8.4. Замовник несе повну відповідальність за порушення авторських прав і/або прав інтелектуальної власності будь-яких третіх осіб, за достовірність інформації, яку він розміщує на персональній сторінці на сайті Виконавця, та її відповідність нормам діючого законодавства України. Замовник зобов'язується своїми силами та за свій рахунок вирішувати всі спори та врегулювати претензії третіх осіб у зв'язку з розміщенням інформації за Договором, та/або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), заподіяні Виконавцю у зв'язку з претензіями та позовами, основою пред'явлення яких виявилося розміщення інформації Замовника згідно з умовами цього Договору.9. Обробка персональних даних Замовника

9.1. Акцептуючи умови даної Оферти, Замовник висловлює згоду з тим, що обробка внесених ним персональних даних здійснюється на підставі пункту 6 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Виконавець при обробці персональних даних Замовника зобов'язується вжити всіх передбачених чинним законодавством України заходів для їх захисту від несанкціонованого доступу.

9.3. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI кожна зі Сторін цього Договору підтверджує, що повідомила своїх працівників - фізичних осіб, які від імені Сторони підписують цей Договір, про їх права як суб'єктів персональних даних та про те, що їх персональні дані в обсязі, наведеному в цьому Договорі, будуть (можуть бути) включені до бази персональних даних другої Сторони та можуть бути передані афілійованим особам другої Сторони, а також її (їх) контрагентам, а у випадках, передбачених законодавством України, органам державної влади. Кожна Сторона підтверджує, що її працівники - фізичні особи, які від її імені підписують цей Договір, шляхом прийняття на себе обов'язків представників у відносинах з підписання цього Договору надали свою згоду на включення своїх персональних даних у обсязі, наведеному в цьому Договорі, в базу персональних даних другої Сторони та на подальшу обробку персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем баз персональних даних з метою, що відповідає відносинам, які виникають між Сторонами на підставі цього Договору, та/або які випливають з цього Договору. У разі порушення умов, передбачених цим пунктом Договору, та/або норм чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, винна Сторона відшкодовує другій Стороні спричинені їй реальні збитки, у порядку, передбаченому чинним законодавством України. До збитків, що відшкодовуються, зокрема, належать штрафи, фінансові та будь-які інші санкції, інші грошові вимоги, що були сплачені Стороною за порушення умов цього пункту Договору та/або вимог чинного законодавства України, внаслідок дій (бездіяльності) винної Сторони.10. Термін дії даного Публічного договору

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття його умов Замовником та діє до повного виконання зобов'язань Сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.11. Розірвання договору-оферти

11.1. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.12. Інші умови

12.1. Наведені в даному документі умови є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу фізичних та юридичних осіб, яка містить істотні умови договору на надання Послуг.

12.2. З моменту прийняття цих умов Договору-оферти вважається, що Замовник ознайомився і погодився з даною Офертою.

12.3. Обов'язки Виконавця цілком і повністю визначаються умовами цієї оферти.

12.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.13. Реквізити Виконавця

ФОП Кудрявцева К.А.
Адреса: вулиця Академіка Павлова, 44-Б, Харків, Харківська область, 61038
ІПН 3425303885
Адрес
ТРЦ "Французский Бульвар", 4-й этаж
(забронировать можно в филиале Корпорации Квестов, 0-й этаж (возле кассы роллердрома)
Контакты